برترین‌ها: دو‌ هفته استرس و اضطراب و خاطره‌های تلخ و شیرین به پایان رسید و همه دانشجویان برگشته از‌ووهان فردا در کمال صحت و سلامت به آغوش خانواده‌هایشان بر‌می‌گردند.
روز اخر قرنطینه‌ی دانشجویان برگشته از‌ ووهان